Algemeen

Creamy Concepts respecteert jouw persoonsgegevens en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@creamyconcepts.com.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Creamy Concepts verwerkt.

Wie is Creamy Concepts?

Creamy Concepts is de besloten vennootschap Creamy Concepts B.V., kantoorhoudende te (6135 KR) Sittard aan Poststraat 2A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86053957. Wanneer Creamy Concepts jouw persoonsgegevens verwerkt, is Creamy Concepts de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Creamy Concepts jouw gegevens?

Creamy Concepts verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Creamy Concepts persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Creamy Concepts voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Creamy Concepts worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Social media account, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling en worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend, tenzij Creamy Concepts dit wettelijk gezien verplicht is. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Creamy Concepts heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt, deze in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of deze via openbare bronnen bekend zijn geworden. Als wij jou vragen om jouw persoonsgegevens in te vullen kunnen wij sommige velden als verplicht aanduiden, aangezien het gegevens betreft die we nodig hebben om jou de dienst te kunnen verlenen of om het contactformulier in behandeling te nemen. Indien betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal betrokkene geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.

Hoe gaat Creamy Concepts te werk bij een minderjarige betrokkene?

Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar, heeft de betrokkene in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Creamy Concepts. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Creamy Concepts verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan. Je kunt gebruik maken van jouw rechten door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Creamy Concepts.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdracht van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Jij ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek nader bericht van ons.

Jouw verzoeken zoals hierboven bedoeld kun je richten aan:
Creamy Concepts
Poststraat 2A
6135 KR Sittard
info@creamyconcepts.com

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij jou ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Creamy Concepts neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Creamy Concepts of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Creamy Concepts je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Verstrekken persoonsgegevens met derden

De gegevens die jij aan Creamy Concepts geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Hosting/ domeinregistratie;

Creamy Concepts geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Creamy Concepts hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen. Verder zal Creamy Concepts de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan Creamy Concepts persoonsgegevens delen met derden indien jij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging persoonsgegevens

Creamy Concepts hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Creamy Concepts gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Creamy Concepts in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Creamy Concepts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik social media

Op de website(s) van Creamy Concepts zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Facebook, LinkedIn en/of Instagram. Creamy Concepts houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de Privacy Verklaring van die derden door te lezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Creamy Concepts ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Creamy Concepts worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Creamy Concepts worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) kun je meer lezen over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Statistieken
Creamy Concepts houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Creamy Concepts verkocht aan derden.

De website van Creamy Concepts maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Creamy Concepts geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Creamy Concepts heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?

Creamy Concepts heeft het recht de inhoud van deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de Privacy Verklaring worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Creamy Concepts jouw gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@creamyconcepts.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Creamy Concepts jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@creamyconcepts.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.